Pukinmäen kuvataidekoulu

Pukinmäen kuvataidekoulu

 

Kuvataiteen opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää (1300 tuntia). Opettajat ovat taidekasvatukseen suuntautuneita kuvataiteen ammattilaisia. Opetus tapahtuu ryhmässä. Uudet yli 7-vuotiaat oppilaat aloittavat ikätasolleen sopivassa perusopintoryhmässä, joista kuvataideopettajat ohjaavat eteenpäin oppilaan iän, taitojen ja omien valintojen mukaan. Lisätietoja opetusryhmien tasoista ja ajankohdista ohessa olevasta lukujärjestyksestä tai 044-9865059 tai pukinmaki(at)taidekoulut.fi.

Lukujärjestys: kuvataide >>

Ilmoittautuminen kuvataideopetukseen >>

 

Perusopinnot

Kuvataiteen perusopetus on tarkoitettu kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville oppilaille. Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että taidot opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistuvat ja syvenevät. Aluksi opetuksessa korostuvat mielikuvitus, leikki ja kokemuksellisuus. Opintojen edetessä harjoitellaan ja havainnoidaan värien ominaisuuksia käyttäen monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja kuvantekemisen tekniikoita. Plastista sommittelua ja kolmiulotteisen tilan hahmottamista harjoitellaan eri tekniikoin. Oppilaat tutustuvat valokuvaukseen, mediataiteisiin ja virtuaalisiin kuvallisiin ympäristöihin. Tavoitteena on, että perusopintojen aikana oppilas löytää omat kiinnostuksen alueensa. Oppilaat osallistuvat teoksillaan vuotuiseen yhteiseen taidenäyttelyyn Pukinmäen kirjastolla.

Syventävät opinnot

Kuvataiteen syventävissä opinnoissa oppilas syventää kuvataiteellista ilmaisukykyään monipuolisesti. Opintojen aikana oppilaan oma taiteellinen ilmaisutapa kehittyy ja hän löytää omaa persoonallista tapaansa tehdä taidetta. Taidetta tehdään sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opetuksessa kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia sekä hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa. Oppilaita rohkaistaan pohtimaan omien teosten suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Opetukseen kuuluu taidemuseo- ja taidegalleriakäyntejä sekä taiteen eri aikakausiin tutustumista ja niiden erojen hahmottamista. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Näyttelytoiminta ja teosten esille tuominen julkisissa tiloissa on keskeinen osa opintoja. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas valmistaa yksin tai ryhmässä taiteellisen lopputyön.

Työpajat

Kuvataiteessa järjestetään työpajaopintoja, joissa voi syventää osaamistaan kuvataiteen eri alueilla. Lukuvuonna 2019–2020 työpajaopintoja järjestetään keramiikassa.

Kuvataidekoulun Facebook